Fit-In

Betalingsvoorwaarden Fit-In Zorg

Betalingsvoorwaarden

Anders Medical Factoring verzorgt de debiteurenadministratie voor uw zorgverlener. Uw zorgverlener hanteert de Anders Medical Factoring betalingsvoorwaarden en heeft de vorderingen die hij op u heeft, overgedragen aan Anders Medical Factoring te Vianen, welke overdracht door Anders Medical Factoring is aanvaard.

Algemeen
 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts, orthodontist of mondhygiëniste, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Betrof de afspraak een behandeling orthodontie, dan zal dit bedrag in beginsel gelijk zijn aan het consulttarief. Indien een uitgebreid onderzoek of plaatsing of verwijdering van apparatuur was voorzien, kan het viervoudige van het consulttarief in rekening worden gebracht.
 5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot Anders Medical Factoring te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheel-kundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
Betalingstermijn en sancties
 1. Anders Medical Factoring heeft recht om, indien mogelijk, de rekening rechtstreeks te incasseren bij een zorgverzekeraar.
 2. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan Anders Medical Factoring laat betalen.
 3. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 0,75% per maand of een gedeelte daarvan. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
 4. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, ontvangt hij een tweede betalingsherinnering voor de hoofdsom. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 0,75% rente per maand.
 5. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering heeft betaald, is Anders Medical Factoring gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- (inclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.
 7. Betaling door de patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 8. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 9. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 10. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 11. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze betalingsvoorwaarden zijn door Anders Medical Factoring gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK nummer 61080691.

Download de betalingsvoorwaarden (pdf)